Basic information Safety Supplier Related

1-[(2,4-DIMETHYLPHENYL)SULFONYL]PIPERAZINE HYDROCHLORIDE

Basic information Safety Supplier Related

1-[(2,4-DIMETHYLPHENYL)SULFONYL]PIPERAZINE HYDROCHLORIDE Basic information

Product Name:
1-[(2,4-DIMETHYLPHENYL)SULFONYL]PIPERAZINE HYDROCHLORIDE
Synonyms:
  • 1-[(2,4-DIMETHYLPHENYL)SULFONYL]PIPERAZINE HYDROCHLORIDE
MF:
C12H19ClN2O2S
MW:
290.81
Mol File:
Mol File

1-[(2,4-DIMETHYLPHENYL)SULFONYL]PIPERAZINE HYDROCHLORIDESupplier

Ryan Scientific, Inc.
Tel
843-884-4911 x 319
Email
ryan.reichlyn@ryansci.com
Enamine
Tel
(380) 44 537 32 18
Email
enamine@enamine.net