Basic information Safety Supplier Related

LINEAR ALKYL BENZENE C12-C14

Basic information Safety Supplier Related

LINEAR ALKYL BENZENE C12-C14 Basic information

Product Name:
LINEAR ALKYL BENZENE C12-C14
Synonyms:
  • LINEAR ALKYL BENZENE C12-C14
  • NAXEL DDB-590L
MW:
0
Mol File:
Mol File

LINEAR ALKYL BENZENE C12-C14Supplier

WeylChem GmbH
Tel
+49 621 7654 256