Basic information Safety Supplier Related

2-ETHOXYETHYL 9-(DICYANOMETHYLIDENE)-2,5,7-TRINITRO-9H-FLUORENE-4-CARBOXYLATE

Basic information Safety Supplier Related

2-ETHOXYETHYL 9-(DICYANOMETHYLIDENE)-2,5,7-TRINITRO-9H-FLUORENE-4-CARBOXYLATE Basic information

Product Name:
2-ETHOXYETHYL 9-(DICYANOMETHYLIDENE)-2,5,7-TRINITRO-9H-FLUORENE-4-CARBOXYLATE
Synonyms:
  • 2-ETHOXYETHYL 9-(DICYANOMETHYLIDENE)-2,5,7-TRINITRO-9H-FLUORENE-4-CARBOXYLATE
MF:
C21H13N5O9
MW:
479.36
Mol File:
Mol File

2-ETHOXYETHYL 9-(DICYANOMETHYLIDENE)-2,5,7-TRINITRO-9H-FLUORENE-4-CARBOXYLATESupplier

Apollo Scientific Ltd.
Tel
44 161 406 0505
Email
sales@apolloscientific.co.uk
Ryan Scientific, Inc.
Tel
843-884-4911 x 319
Email
ryan.reichlyn@ryansci.com