Basic information Safety Supplier Related

·?Carbamic acid, N-?[1-?bromo-?8-?methyl-?4-?(phenylmethoxy)?-?2-?naphthalenyl]?-?, 1,?1-?dimethylethyl ester

Basic information Safety Supplier Related

·?Carbamic acid, N-?[1-?bromo-?8-?methyl-?4-?(phenylmethoxy)?-?2-?naphthalenyl]?-?, 1,?1-?dimethylethyl ester Basic information

Product Name:
·?Carbamic acid, N-?[1-?bromo-?8-?methyl-?4-?(phenylmethoxy)?-?2-?naphthalenyl]?-?, 1,?1-?dimethylethyl ester
Synonyms:
  • ·?Carbamic acid, N-?[1-?bromo-?8-?methyl-?4-?(phenylmethoxy)?-?2-?naphthalenyl]?-?, 1,?1-?dimethylethyl ester
CAS:
1227961-87-6
MW:
0
Mol File:
Mol File

·?Carbamic acid, N-?[1-?bromo-?8-?methyl-?4-?(phenylmethoxy)?-?2-?naphthalenyl]?-?, 1,?1-?dimethylethyl esterSupplier

Shenzhen Excellent Biotech Co., Ltd.
Tel
13480692018
Email
ramyan@ex-biotech.com;sale@ex-biotech.com