Basic information Safety Supplier Related

(Z)-1-ETHOXY-2-(TRIBUTYLSTANNYL)ETHENE [MFCD07787391]

Basic information Safety Supplier Related

(Z)-1-ETHOXY-2-(TRIBUTYLSTANNYL)ETHENE [MFCD07787391] Basic information

Product Name:
(Z)-1-ETHOXY-2-(TRIBUTYLSTANNYL)ETHENE [MFCD07787391]
Synonyms:
  • (Z)-1-ETHOXY-2-(TRIBUTYLSTANNYL)ETHENE [MFCD07787391]
MW:
0
Mol File:
Mol File

(Z)-1-ETHOXY-2-(TRIBUTYLSTANNYL)ETHENE [MFCD07787391]Supplier

More
Less

(Z)-1-ETHOXY-2-(TRIBUTYLSTANNYL)ETHENE [MFCD07787391]()Related Product Information